Foto fon Denis Konovalov und Vasily Melnichenko.

http://deniskonovalov.com/